Garantievoorwaarden

Art. 1 – Garantiebepalingen

1.1   CycleDreams garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2   De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.

1.3   De garantie is niet overdraagbaar.

1.4   De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 2 – Garantieperiode

Producten hebben gedurende twee jaar na levering een garantie op constructie- en/of materiaalfouten. Voor handgespaakte wielsets gebouwd door CycleDreams geldt een levenslange garantie op spaakbreuk voor de eerste eigenaar.

Art. 3 – Garantieomvang

3.1   Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door CycleDreams is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van CycleDreams kosteloos worden gerepareerd dan wel worden vervangen.

3.2   Kosten van transport van en naar CycleDreams komen voor rekening van de consument.

3.3   Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt CycleDreams voor een minimaal gelijkwaardig alternatief in overleg met de consument.

Art. 4 – Indienen garantieclaim

Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs. Indien u niet in bezit bent van een originele factuur, kunt u deze kosteloos opvragen bij CycleDreams.

Art. 5 – Aansprakelijkheid garantie

Een door CycleDreams gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de CycleDreams ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden (gevolg)schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6 – Uitsluitingen garantie

6.1   Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, cassettes, kabels en remdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

6.2   De garantie vervalt indien er sprake is van:
6.2.1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product;
6.2.2. Het product niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies is onderhouden;
6.2.3. Reparaties die door derden niet op vakkundige wijze zijn verricht;
6.2.4. Naderhand gemonteerde onderdelen die niet overeen komen met de technische specificatie van het betreffende product of onjuist zijn gemonteerd;

Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:

6.3.1. Wielsets: Fabriekswielen geleverd door CycleDreams dienen binnen zes maanden na levering opnieuw gecontroleerd te zijn op spaakspanning. Fabriekswielen die na zes maanden spaakbreuk oplopen en niet door CycleDreams zijn gecontroleerd zijn uitgesloten van garantie.

6.3.2. Verende voorvorken en dempers: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw vork/demper te verzekeren is er periodiek onderhoud nodig (om de twaalf tot achttien maanden). Het exacte onderhoudsschema kunt u vinden op de website van de fabrikant. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant;

 

Art. 7 – Onderhoud en reparatie

CycleDreams garandeert dat alle uitgevoerde herstellingen, reparaties en onderhoud vakkundig zijn uitgevoerd en vrij zijn van gebreken. Producten die na herstelling binnen zes maanden opnieuw dezelfde gebreken vertonen, worden door CycleDreams kosteloos gerepareerd of vervangen.